Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

V sobotu 28. března 2015 přijmu službu akolyty na diecézku v katedrále v Hradci Králové

Drazí přátelé,

včera jsem se dozvěděl pro mě vysněnou a radostnou zprávu!!!!;)

V sobotu 28. března 2015 v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové na Diecézním setkání mládeže při mši svaté v 15 hodin přijmu službu akolyty.

Budu moc rád, když tam budete se mnou;)!

Snad velectěné čtenáře budou zajímat i další řádky a fotky. Myslím si, že se běžně o těchto věcech moc neví.

Podle kanonického práva na cestě ke kněžství kromě studia a formace v semináři má bohoslovec příjmout také tyto tři služby:

1. přijetí církve mezi kandidáty jáhenství a kněžství (byl jsem přijat 11. září 2014 ve Francii v Lurdech)

2. službu lektora (kterou jsem přijal o 4. neděli adventní 21. prosince 2014 na biskupství v kapli sv. Karla Boromejského)

3. službu akolyty (kterou, dá-li Pán, příjmu v sobotu;)

Akolytát je jednou ze služeb udělovaných před jáhenským svěcením. Akolyta pomáhá jako mimořádný přisluhovatel s podáváním svatého přijímání, může být též pověřen vystavováním svátosti oltářní při adoraci, nosit svaté přijímání nemocným apod. Na rozdíl od ministrantů může čistit (purifikovat) bohoslužebné nádoby při mši svaté.

To, ze je to právě na Diecézním setkání mládeže má pro mě nesmírnou hodnotu…

S mladými a pravě na Diecézních setkáních mládeže jsem poznával dar živého diecézního společenství mladých, kteří jdou sami nebo v menších skupinách mládeže ve svých farnostech za Kristem a zde se mohou setkat se svými biskupy v tak velkém, živém a radostném společenství. Mnohokrát jsem si ve svém životě vzpomněl na tato setkání, která byla pro mě upevněním, že ve víře nejsme sami.

Vždy když jsem na těchto setkáních byl – bude to už asi 15 let, co jsem zde byl poprvé - tak jsem se ptal Pána jestli mám jít za Ním ve službě kněžství.

Nyní mohu s velikou vděčností přijmout další stupeň služby na cestě ke kněžství.

Image

ilustrační foto odtud

 Ustanovení akolyty

OBŘAD USTANOVENÍ

Po evangeliu vyzve kandidáta pan biskup Kajnek:

Prosím toho, který má být ustanoven ke službě akolyty, aby předstoupil.

 

Za královéhradeckou diecézi Jan Lukeš

 

Kandidát řekne:  Zde jsem.

a předstoupí před biskupa; pozdraví ho úklonou hlavy a vrátí se na své místo.

Potom všichni usednou a biskup pronáší homilii.

Po homilii všichni vstanou. Kandidát si klekne. Biskup odloží mitru a berlu a se sepjatýma rukama vyzve přítomné k modlitbě těmito nebo podobnými slovy:

S pokorou prosme nebeského Otce za tohoto našeho bratra, kterého si vyvolil ke službě akolyty. Ať ho naplní svým požehnáním a dá mu sílu k věrné službě ve své církvi.

Všichni se chvíli potichu modlí.

Potom biskup s rozpjatýma rukama pokračuje:

Bože dobrotivý, ty, který jsi skrze svého jednorozeného Syna svěřil své církvi chléb života, požehnej tomuto našemu bratru, vybranému ke službě akolyty:

ať koná svou službu u oltáře s horlivostí, ať s vírou rozdává bratřím a sestrám chléb života, ať stále roste jeho víra a láska k dobru a prospěchu tvé církve.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí: Amen

Kandidát vstane a všichni ostatní si sednou. Také biskup sedí s mitrou na hlavě.

Kandidát k němu přistoupí a biskup mu podává paténu s hostiemi se slovy:

Přijmi chléb připravený k slavení eucharistie; snaž se být dobrým služebníkem stolu Páně, kolem něhož se shromažďuje církev.

Akolyta odpoví: Amen

Mše pak pokračuje obvyklým způsobem. 

Fotky z přijetí církve mezi kandidáty jáhenství a kněžství 11. září 2014 ve Francii v Lurdech od Libora Havlíka ml.

Litrugický bohoslovecký průvod;)

Naši biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek

 Nasloucháme Božímu slovu.

Představení kandidátů lektorátu

Modlitba biskupa

A zde už kandidát Jeník Lukeš;)

Chceš jít za hlasem Kristovým a dokončit svou přípravu k službě v jeho církvi, aby ses stal způsobilým k přijetí svěcení?

Ano.

Chceš usilovat o to, abys ses stal podobným Pánu Ježíši a mohl věrně sloužit jeho církvi?

Ano.

Církev přijímá tvé předsevzetí s radostí. Ať sám Bůh dovrší, co v tobě započal. 

 

 

A dále nabízím několik fotek z udělení služby lektora, kterou jsem přijal o 4. neděli adventní 21. prosince 2014 na biskupství v kapli sv. Karla Boromejského.

Hurá;)

Nasloucháme promluvě.

Modlitba biskupa nade mnou.

S pokorou prosme milosrdného Boha, aby požehnal tomuto svému služebníkovi, povolanému ke službě lektora. Modleme se, aby horlivým plněním svěřených úkolů pomáhal zvěstovat Krista, a tím oslavoval Boha, našeho nebeského Otce.

Bože, zdroji veškerého světla, tys ve své nezměrné dobrotě poslal svého jednorozeného Syna, který má slova života věčného, a skrze něho nám zjevuješ hlubinu své lásky. Požehnej tomuto našemu bratrovi, který byl vybrán ke službě lektora a chce sloužit tvému slovu: Ať o něm stále rozjímá a nechá se jím proměňovat, aby mohl tvé slovo věrně hlásat všem bratřím a sestrám. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.

Jsem moc vděčný, že tentokrát mohu příjmout tuto službu takto veřejně s podpůrnou modlitbou tolika lidí. Díky za Vaše modlitby a podporu!

Zobrazeno 3156×

Komentáře

Krasnazena

Jendo, ať rosteš ve víře, naději a lásce.

Jenda

Díky přátelé!

Zobrazit 42 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková