Jendův blog pro radost;) (a ne snad jenom moji;))) Chci jít, Pane, za Tebou! Chci vysílat pozitivní a povzbudivé SIGNÁLY;)!

Modlitba kmotra (kmotry) za svého kmotřence (svoji kmotřenku)

1. 6. 2016 15:15
Rubrika: Modlitby | Štítky: modlitba , kmotr , kmotra , kmotřenec , kmotřenka

Myslím, že mnozí z nás se rádi pomodlí...

obrazek: farnost-hodonin.webnode.cz

Otče svatý,

stojím nyní v otcovské (mateřské) a také služebné autoritě, kterou jsi mi skrze svoji církev svěřil v den křtu mého kmotřence [jméno].

Uděl mi prosím milost, abych s ním nesl jeho břemena a ve všem mu žehnal, aby mohl nést ovoce. Dej mi vytrvalost, abych mu byl duchovně blízko až do konce. Kéž je mou radostí ohlašovat evangelium jeho srdci, jeho duši i jeho duchu. Kéž je mou radostí, když se ty sám staneš jeho největší radostí.

Ano, požehnaný jsi, Bože zástupů, který mi dáváš [jméno] jako kmotřence, tento plod stvoření, zplozený jeho tatínkem a maminkou. Prorokuji, že se plně stane knězem, prorokem a králem. Vždyť proto do něj v den křtu sestoupil tvůj Syn, Ježíš Kristus: aby zmařil dílo ďáblovo a vyhlásil království nebeské.

Sjednoť navěky mého kmotřence s tím, kdo se odvážil vzít na sebe jeho lidství. Ať Ježíš řekne jen slovo, a bude uzdraven, osvobozen a spasen ode všech soužení tohoto světa. Ve jménu Ježíše Krista také přikládám meč Ducha svatého ke kořeni jeho duchovního života a přetínám každé negativní pouto s jeho minulostí.

Kéž Duch svatý učiní z mého kmotřence věčný dar tvé slávě, aby už dnes požíval darů a požehnání budoucího věku.

Kéž ho naplní horlivost k apoštolátu mezi jeho kamarády.

Probuď a odhal v něm dary, které jsi mu dal v den jeho křtu.

Rozvíjej v něm tyto dary, aby tvá církev vzkvétala.

Nyní, Otče, rozpomeň se na slova naléhavé prosby: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ (1 Král 17,21).

Až přijde čas, přijmi prosím mé duchovní dítě do ráje spolu se mnou, nebo mě navždy vyškrtni ze služby kmotrovství.

Musí růst v Kristu a já se musím menšit. Proto dnes přicházím, abych ti ho svěřil a zasvětil. Přetvoř jeho srdce dítěte a dospívajícího v srdce apoštola radosti, života a milosrdenství.

Kéž se tak stane.

Amen

http://www.pastorace.cz/Knihovna/Modlitba-kmotra-kmotry-za-sveho-kmotrence-svoji-kmotrenku.html

obrázek: www.kanan.cz

 

Zobrazeno 1668×

Komentáře

Lucis

Jendo, asi nevhodná otázka, ale modlitbu za kmotru/kmotra jsi někde viděl?

Latroj

@Lucis
Jedna je na stránkách, na které jsem zde odkazoval.
Tato:
Modlitba za kmotra/kmotru
Nebeský Otče, děkuji ti, žes mi dal staršího bratra (starší sestru) ve víře, který(á) mě může doprovázet na mé cestě a pomáhat mi svou modlitbou. Prosím tě, daruj mu (jí) moudrost a věrnost, aby byl(a) zářivým příkladem víry, lásky a naděje nejen pro mě, ale také pro všechny, které ve svém životě potkává. Amen.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková